Voorwaarden Ouders van Nu Voordeelpas

1. Algemeen
1.1
Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op het door DPG Media B.V. geleverde lidmaatschap op de Ouders van Nu Voordeelpas (hierna: ‘Voordeelpas’) aan de personen (hierna: ‘het Lid’) die zich daarvoor opgeven door middel van registratie op de website voordeelpas.oudersvannu.nl.

1.2
Ouders van Nu is onderdeel van DPG Media B.V., Capellalaan 65, 2132 JL Hoofddorp en wordt hierna aangeduid als ‘DPG Media’.

1.3
Door aanvraag van de Voordeelpas, accepteer je deze algemene Voorwaarden. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die te maken hebben met de Voordeelpas zijn deze algemene voorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Deze Voorwaarden worden op schriftelijk verzoek kosteloos toegezonden.

1.4
DPG Media garandeert dat het geleverde lidmaatschap beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

1.5
Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

1.6
De persoon die het lidmaatschap aangaat dient minimaal 18 jaar te zijn en woonachtig te zijn in Nederland.

1.7
DPG Media is gerechtigd om welke reden dan ook, het fenomeen Voordeelpas waarvoor het lidmaatschap is aangegaan, op ieder moment te staken. Alsdan is zij na stopzetting niet verplicht nog enige levering uit te voeren. Het Lid heeft in dat geval geen recht op restitutie van het vooruitbetaalde lidmaatschapsgeld.

1.8
DPG Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Voorwaarden. Check deze voorwaarden daarom regelmatig.

2. Nieuw lidmaatschap op de Voordeelpas
2.1
Nieuwe lidmaatschappen kunnen op ieder moment ingaan.

2.2
De kosten voor het lidmaatschap op de Voordeelpas bedragen 14,95 Euro per jaar.

3. Duur van het lidmaatschap
3.1
Het lidmaatschap op de Voordeelpas wordt aangegaan voor een jaar en wordt daarna – behoudens opzegging (zie artikel 6 van deze Voorwaarden) – telkens automatisch voor een (1) jaar verlengd.

3.2
Informatie over de looptijd van het lidmaatschap kan je vinden in het online profiel (wanneer je bent ingelogd op de site voordeelpas.oudersvannu.nl) of kan je opvragen bij de klantenservice van DPG Media via www.oudersvannu.nl/klantenservice.  De contactgegevens van de klantenservice: DPG Media, t.a.v. Customer Service, o.v.v. Ouders van Nu Voordeelpas, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, tel: 088 – 550 01 74

4. Betaling lidmaatschap en wijze van betaling
4.1
Betaling van het lidmaatschapsgeld dient voorafgaand aan elke lidmaatschapsperiode te geschieden op de manier die het Lid heeft geaccepteerd bij het aangaan van het lidmaatschap (automatische incasso of Ideal). De vervolgtermijnen van het lidmaatschap worden op dezelfde wijze (voor Ideal via automatische incasso) geïncasseerd van hetzelfde rekeningnummer.

4.2
Bij niet tijdige betaling onder andere door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de aangegeven rekening, zullen herinneringskosten in rekening worden gebracht. Indien de betaling van het lidmaatschapsgeld ook na aanmaning niet ontvangen is, is DPG Media gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen alsmede eventuele schadevergoeding en achterstallige betalingen te vorderen.

4.3
Alle lidmaatschapsprijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.

4.4
DPG Media heeft het recht de prijs van het lidmaatschap te wijzigen. Een wijziging van de lidmaatschapsprijs wordt uiterlijk zes weken voordat deze van kracht wordt, op de website www.voordeelpas.nl gepubliceerd en in de aan de Voordeelpas verbonden maandelijkse e-mailing.

5. Bezorging
5.1
Nadat de betaling van het lidmaatschapsgeld heeft plaatsgevonden, wordt door DPG Media de digitale Voordeelpas aangemaakt.

5.2
Teneinde een ongestoorde voortzetting van de bezorging te kunnen waarborgen, dienen adreswijzigingen uiterlijk vier weken vóór de verhuisdatum aan DPG Media te zijn opgegeven via www.oudersvannu.nl/klantenservice.

5.3
Een nieuw of ander (e-mail) adres kan je wijzigen in het online profiel via de website voordeelpas.oudersvannu.nl.

6. Opzegging van het lidmaatschap
Om een lidmaatschap te beëindigen, dient het Lid de Voordeelpas minimaal één maand voor afloop van het eerste lidmaatschapsjaar op te zeggen. Indien het lidmaatschap niet tijdig wordt opgezegd wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Het voor onbepaalde tijd voortgezette lidmaatschap kan op ieder moment worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzeggen kan telefonisch via 088 – 550 01 74 of schriftelijk via de livechat. Informatie over de looptijd van uw lidmaatschap kan bij de klantenservice van DPG Media worden opgevraagd (www.oudersvannu.nl/klantenservice). De contactgegevens staan in artikel 3.2 van deze Voorwaarden vermeld. Lidmaatschapsgelden worden niet gerestitueerd, behalve in het geval van een verlengd lidmaatschap voor onbepaalde tijd. Dan ontvangt u naar rato het lidmaatschapsgeld terug. Na opzegging kan het Lid nog gedurende de resterende contractperiode gebruik maken van alle voordelen van de Voordeelpas.

7. Privacy en Algemene Verordening Gegevensbescherming
7.1
DPG Media is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens die worden verzameld bij de aanvraag van het lidmaatschap op de Voordeelpas met als doel om:

(1) voor de totstandkoming en uitvoering van de met jou gesloten overeenkomst en om je de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan je behoeften en wensen;

(2) om gericht aanbiedingen te doen, zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product waarvan DPG Media op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het je interesse heeft. In het kader van de optimalisatie van het doen van de aanbiedingen kan DPG Media een profiel van je opstellen;

(3) om je een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of andere elektronische boodschap toe te sturen;

(4) om haar websites en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

(5) om te voldoen aan de op DPG Media rustende wet- en regelgeving.

7.2
Een deel van de door jou ingevulde klantgegevens worden aangemerkt als zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals de informatie over je zwangerschap en jouw uitgerekende datum. Jij erkent op de hoogte te zijn gesteld van de inzameling en verwerking van jouw deels bijzondere persoonsgegevens en het gebruik dat daarvan kan worden gemaakt en je gaat akkoord met voornoemd privacy- en cookie beleid van DPG Media.

8. Klachten
Je dient klachten zo snel mogelijk na het ontstaan ervan te melden aan DPG Media. De contactgegevens van de klantenservice: DPG Media, t.a.v. Customer Service, o.v.v. Ouders van Nu Voordeelpas, Postbus 1900, 2130 JH Hoofddorp, tel: 088–5500185. Wanneer er geen oplossing wordt bereikt, kan je voor de buitengerechtelijke bemiddeling bij een geschil gebruik maken van het ODR platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Commissie via http://ec.europa.eu/consumers/odr.

9. Aansprakelijkheid
9.1
DPG Media is uitsluitend aansprakelijk voor door jou geleden schade indien deze schade aan DPG Media is toe te rekenen of indien deze krachtens wettelijke bepalingen voor risico van DPG Media komt. DPG Media is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het gebruik door jou van enig door DPG Media dan wel door een ander maar via DPG Media geleverd artikel, tenzij DPG Media aansprakelijk is op grond van de bepalingen inzake productaansprakelijkheid als bedoeld in artikel 6:185 e.v. Burgerlijk Wetboek.

9.2
DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van DPG Media gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van DPG Media, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van DPG Media, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. Niets van bovenstaande is van toepassing in geval van opzet en/of grove schuld van DPG Media. Het Lid dient te bewijzen dat sprake is van opzet of grove schuld van DPG Media. DPG Media is niet aansprakelijk voor enige schade, die later dan 3 maanden na de levering van het artikel is ontstaan en die niet binnen 14 dagen na openbaring schriftelijk aan DPG Media is kenbaar gemaakt. Wanneer de schade later is ontstaan zal DPG Media op jouw verzoek informeren over het eventuele verhalen van de schade bij de leverancier.

9.3
Het is niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te verrekenen met enig bedrag dat DPG Media aan jou verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen jou als Lid en DPG Media.

9.4
De lidmaatschapsvoorwaarden, waaronder lidmaatschapsprijzen zijn onder voorbehoud van kennelijke druk- en zetfouten.

10. Overige bepalingen
10.1
Op deze Voorwaarden is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. In geval van eventuele geschillen is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam bij uitsluiting de bevoegde rechter.

10.2
Deze Voorwaarden treden in werking met ingang van 21 april 2020. Per die datum vervallen eerder gepubliceerde Voorwaarden.